Skala podatku dochodowego 1994

Autor: Usługi księgowe łódź

Skala podatku dochodowego 1994

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do  
  90 800 000 21% podstawy obliczenia
minus kwota 1 212 000 zł
90 800 000 181 600 000 17 856 000 zł + 33% nadwyżki ponad 90 800 000 zł
181 600 000   47 820 000 zł + 45% nadwyżki ponad 181 600 000 zł
kwota wolna od podatku: 5 771 430 zł
ulga: 1 212 000 : 12 mies. = 101 000 zł

Podatki, podateczki: wypełnianie,  deklaracje – kontakt.

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Zasada ta ma również zastosowanie do małżonków, chyba że wystąpią oni z wnioskiem o łączne opodatkowanie ich dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy. Zasady i sposób opodatkowania, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy mają zastosowanie także do małżonków, z których jeden ma w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, a drugi ma miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo w Konfederacji Szwajcarskiej, lub też każde z małżonków ma miejsce zamieszkania w tych krajach, pod warunkiem, że małżonkowie osiągną w Polsce przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 75% całkowitego przychodu uzyskanego w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Łączne opodatkowanie dochodów małżonków jest także możliwe po śmierci jednego z nich, zgodnie z postanowieniami art. 6a ustawy.
 
Co do zasady, małżonkowie nie mogą się wspólnie opodatkować, gdy chociażby do jednego z nich mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, lub przepisy art. 30c ustawy (19% podatek płacony przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą albo działy specjalne produkcji rolnej, gdy dochody ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg) lub przepisy ustawy o podatku tonażowym.
 
Jednakże, jeżeli jeden z małżonków (małżonkowie) od przychodów z tytułu umów najmu lub innych umów o podobnym charakterze opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i jednocześnie nie korzysta (nie korzystają) z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c ustawy albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo w ustawie o podatku tonażowym ? może opodatkować się wspólnie z małżonkiem.
 
Na osobach fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości uzyskanych dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. 

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , ,

Jeden komentarz do “Skala podatku dochodowego 1994”

  1. Jennifer Lawrence komentuje:

    Do wszystkiego są stworzeni pasujący ludzie zajmujący się w danej dziedzinie zawodowo. Aby więc skorzystać z ich usług wystarczy wejść do Internetu, tudzież pobrać dane kontaktowe. Sprawy papierkowe to sprawy nielubiane przez nas wszystkich, gdyż wymagają perfekcyjnego skupienia. Kierując się o pomoc do biura rachunkowego mamy pewność, że wykonują tę pracę osoby które na co dzień zajmują się takimi sprawami, i nie jest to dla nich nic specjalnie trudnego.

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.