Limity ulg i odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych 2001.

Roczne deklaracje podatkowe – kontakt.

  Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi
I. Odliczenia od dochodu
1 Wydatki na zakup przez osoby niepełnosprawne leków, których stosowanie stwierdził lekarz specjalista Nadwyżka wydatków ponad 140 zł miesięcznie (20% najniższego wynagrodzenia za grudzień 2000 r.) Art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o p.d.o.f. (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz 176 z późn. zm.) Ulga w ramach odliczeń z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne. Przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 8.400 zł w 2001 r.
2 Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa do 2.100 zł (trzykrotność najniższego wynagrodzenia za grudzień 2000 r.) – limit roczny Art. 26 ust. 7a pkt. 7 ustawy o p.d.o.f. j.w.
3 Utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 2, psa przewodnika do 2.100 zł – limit roczny (j.w.) Art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy o p.d.o.f. j.w.
4 Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne do 2.100 zł – limit roczny (j.w.) Art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o p.d.o.f. j.w.
5 W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na kontynuację budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem co najmniej 5 lokali mieszkalnych na wynajem do 161.000 zł x liczba budowanych mieszkań – limit w okresie obowiązywania ustawy Art.7 ust. 27 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o p.d.o.f. (Dz.U. Nr 104, poz. 1104) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22. 12. 2000 r. (M. P. Nr 43, poz. 854) Dotyczy kontynuacji wydatków na budowę mieszkalnego budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na wynajem, poniesionych przed 1 stycznia 2001 r. Dokumentowanie: fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej.
II. Odliczenia od podatku
1 Wydatki na zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego 19% poniesionych wydatków, nie więcej niż 19% kwoty zapłaconej za 350 m2 gruntu – limit w okresie obowiązywania ustawy Art. 27a ust. 3 pkt 2 ustawy o p.d.o.f. Dokumentowanie: na podstawie dokumentów stwierdzających poniesienie wydatku
2 Wydatki na inwestycyjne, własne cele mieszkaniowe (tzw. ” duża ulga budowlana”), w tym pkt 3 19% poniesionych wydatków nie więcej niż 30.590 zł (161.000 zł x 19%) – limit w okresie obowiązywania ustawy Art. 27a ust. 2 i 18 ustawy o p.d.o.f. oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22. 12. 2000 r. (M.P. Nr 43, poz. 854) Wydatki poniesione i odliczone po raz pierwszy po 31.12.2000 r. mogą być odliczane od podatku nie dłużej niż przez 4 kolejne lata licząc od pierwszego odliczenia. Dokumentowanie: fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej: wkład do spółdzielni mieszkaniowej – dowód wpłaty.
3 Wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej 30% poniesionych wydatków, nie więcej niż 9.660 zł (6% z 161.000 zł) – limit roczny Art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy o p.d.o.f. Wydatki odliczane w ramach limitu odliczeń z tytułu wydatków na inwestycyjne, własne cele mieszkaniowe (czyli do 30.590 zł) w okresie obowiązywania ustawy. Limit odpowiada wydatkowi w kwocie 32.200zł.
4 Wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej Limit trzyletni na lata 2000-2002: 19% poniesionych wydatków, nie więcej niż 4.620 zł – budynek mieszkalny (154.000 zł x 3%); nie więcej niż 3.850 zł – lokal mieszkalny (154.000 zł x 2,5%). Minimalny wydatek uprawniający do ulgi- 462 zł w okresie trzech lat (154.000 zł x 0,3%) Art. 27a ust. 3 pkt 3 ustawy o p.d.o.f. Limit określony na podstawie kwoty limitu na inwestycyjne cele mieszkaniowe, obowiązującego w 2000 r. Odpowiada wydatkom w wysokości 24.315,79 zł (budynek mieszkalny) lub 20.263,16 zł (lokal mieszkalny). Dokumentowanie: fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej; wpłaty na fundusz remontowy – dowód wpłaty.
5 Wydatki na remont i modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych 770 zł (154.000 zł x 0,5%) Art. 27a ust.4 ustawy o p.d.o.f. Podwyższa limit ulgi remontowej. Odpowiada wydatkowi w wysokości 4.052,63 zł.Dokumentowanie: fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej.
6 Wydatki na dojazdy dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, położonych poza miejscowością stałego lub czasowego zamieszkania dzieci 19% faktycznie poniesionych wydatków Art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. c) ustawy o p.d.o.f. Dokumentowanie: imienne bilety okresowe na dojazdy środkami transportu autobusowego, kolejowego lub promowego
7 Wydatki na zakup przyrządów, pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą 19% wydatków nie więcej niż 399 zł (19% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższego wynagrodzenia za grudzień 2000 r. czyli 19% z 2.100 zł) – limit roczny Art. 27a ust. 3 pkt 1 lit d.) ustawy o p.d.o.f. Odpowiada wydatkowi w kwocie 2.100 zł. Zakres przedmiotowy: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27.12.2000 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1292). Dokumentowanie: wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej.
8 Wydatki na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika 19% wydatków nie więcej niż 399 zł (19% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższego wynagrodzenia za grudzień 2000 r. czyli 19% z 2.100 zł) – limit roczny Art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. g) ustawy o p.d.o.f. Odpowiada wydatkowi w kwocie 2.100 zł. Dokumentowanie: dowód poniesienia wydatku.
9 Wydatki na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych 19% wydatków, nie więcej niż 700 zł (nie więcej, niż najniższe wynagrodzenie za grudzień 2000 r) – limit roczny Art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. h) ustawy o p.d.o.f. Odpowiada wydatkowi w kwocie 3.684,21 zł. Dokumentowanie: dowód poniesienia wydatku.
10 Wydatki na odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktykę indywidualną 19% wydatków, nie więcej niż 370 zł 24 gr (1% z kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali, tj. z 37.024 zł) – limit roczny Art. 7 ust. 25 ustawy z 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 104, poz. 1104) Odpowiada wydatkowi w kwocie 1.948,63 zł. Ulga wygasająca z końcem 2001 r. Dokumentowanie: faktura lub rachunek wystawiony przez zakład lub lekarza

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , , , , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.