Limity ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2009/2010.

Pomagamy wypełnić PIT – kontakt.

Odliczenia od podatku
Rodzaj ulgi Limit ulgi Zasady odliczenia
Ulga na dzieci (prorodzinna)art. 27f ustawy Odliczeniu podlega kwota 92,67 zł (1/6 kwoty 556.02 zł), za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, nad małoletnim dzieckiem. Ulga na dzieci przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:1) wykonywał władzę rodzicielską,2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, o ile dziecko z nim zamieszkiwało,3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim).Odliczenie przysługuje również podatnikom utrzymującym pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.
Ulga abolicyjna (tzw. ulga na powrót) art. 27g ustawy Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do dochodów wymienionych w art. 27g ust. 1 ustawy, metody wyłączenia z progresją. Przysługuje podatnikom podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskującym poza terytorium Polski dochody: 1) ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14 ustawy, lub2) z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi ? które rozlicza na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy, tj. stosując metodę odliczenia proporcjonalnego
Wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej – w ramach tzw. praw nabytychart. 4 ust. 3 nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. (Dz.U. Nr 134, poz. 1509) 30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł (6% z 189.000 zł) – limit roczny Dotyczy kontynuacji odliczeń wydatków poniesionych na ten cel. Wydatki odliczane w ramach limitu odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych na własne cele mieszkaniowe, tj. w ramach limitu 35.910 zł (19% z 189.000 zł) w okresie obowiązywania ustawy.Limit 11.340 zł odpowiada wydatkom w kwocie 37.800 zł. Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. 

 

Pomagamy wypełnić PIT – kontakt.

Odliczenia od dochodu
Rodzaj ulgi i podstawa prawna Limit ulgi Zasady odliczenia
Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalistaart. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w roku podatkowym
Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwaart. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy Do 2.280 zł – limit roczny j.w.
Utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa, psa przewodnika art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy Do 2.280 zł – limit roczny j.w.
Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy  Do 2.280 zł – limit roczny j.w.
Darowizny na cele:a) pożytku publicznego – określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż RzeczpospolitaPolska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,b) kultu religijnego c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215),art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej niż 6% dochodu. Wysokość darowizny w postaci oddanej krwi ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi Darowizna nie może być przekazana m.in. na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także osoby fizycznej lub osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu tytoniowego (art. 26 ust. 5 ustawy oraz art. 3 ust. 4 ustawy o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę(wartość) przekazanej darowizny, kwotę(wartość) odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.
Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą Przepisy ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych W wysokości dokonanej darowizny (nie ma limitu kwotowego) Wymagane pokwitowanie odbioru darowizny oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny -sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu (art. 26 ustawy).
Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika (ulga internetowa) art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy Do wysokości 760 zł rocznie Wydatki muszą być udokumentowane fakturą VAT.
Wydatki poniesione przez podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na nabycie nowych technologii art. 26c ustawy W wysokości ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5, 6 i 8 ustawy. Wydatki odlicza się od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Przedsiębiorcy mogą odliczyć od rocznego dochodu do 50% wydatków na nabycie nowych technologii.
Ulga odsetkowa – w ramach tzw. praw nabytych – wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:1) budową budynku mieszkalnego, albo2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową(przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.Art. 26b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316) Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty:243.460 zł (dotyczy rozliczenia za 2009 rok)264.810 zł.(dotyczy rozliczenia za 2010 rok) Z uwagi na liczne warunki określające zasady korzystania z tej ulgi wskazanym jest zapoznanie się z treścią art. 26b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.Podstawowym warunkiem skorzystania z omawianej ulgi, na zasadzie praw nabytych, jest podpisanie z kredytodawcą odpowiednio pożyczkodawcą umowy kredytu (pożyczki) do końca 2006 r. Moment podpisania umowy kredytowej (pożyczkowej) jest równoznaczny z udzieleniem kredytu przez bank lub skok, o którym mowa w art. 9 nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316

 Źródło: Ministerstwo Finansów

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , , , , , , , , , , , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.