Limity ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2007.

Rozliczamy PITy – kontakt.

  Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi
I. Odliczenia od dochodu
1. Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie
Art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2007 r.
2. Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa Do 2.280 zł – limit roczny Art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy j.w.
3. Utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 2, psa przewodnika Do 2.280 zł – limit roczny
Art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy j.w.
4. Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne Do 2.280 zł – limit roczny
Art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy j.w.
5. Darowizny na cele: a)   określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele,
b) kultu religijnegoc) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003  r. Nr 223, poz. 2215)
W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż  6% dochoduWysokość darowizny w postaci oddanej krwi ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi Art. 26 ust. 1 pkt 9 oraz ust 6e ustawy Darowizna nie może być przekazana m.in. na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także osoby fizycznej lub osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu tytoniowego (art. 26 ust. 5 ustawy oraz art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
Uwaga:
Należy zapoznać się z brzmieniem art. 26 ust. 6e ustawy. W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.
6. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą

W wysokości dokonanej darowizny Przepisy ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych
 
Wymagane pokwitowanie odbioru darowizny oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. Uwaga:
w zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.
Pozostałe warunki zostały określone w art. 26 ust. 7 ustawy w związku z ust. 6d.
7. Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika Do wysokości 760 zł rocznie Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy Wydatki muszą być udokumentowane fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
8 Wydatki poniesione przez  podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na nabycie nowych technologii W wysokości ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5, 6 i 8 ustawy. Wydatki odlicza się od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Art. 26c ustawy Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26c ustawy.
9. W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z: 1) budową budynku mieszkalnego, albo
2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.
Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 189.000 zł. Art. 26b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) Z uwagi na liczne warunki określające zasady korzystania z tej ulgi wskazanym jest zapoznanie się z treścią art. 26b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.
Uwaga:
Podstawowym warunkiem skorzystania z omawianej ulgi, na zasadzie praw nabytych, jest podpisanie z kredytodawcą odpowiednio pożyczkodawcą umowy kredytu (pożyczki) do końca 2006 r. Moment podpisania umowy kredytowej (pożyczkowej) jest równoznaczny z udzieleniem kredytu przez bank lub skok, o którym mowa w art. 9 nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588).
 
II. Odliczenia od podatku
1. Ulga na dzieci W kwocie stanowiącej iloczyn liczby wychowywanych dzieci i kwoty 1145,08zł (limit łączny dla obojga rodziców). Art. 27f ustawy Ulga na dzieci przysługuje podatnikom wychowującym własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy.
Uwaga:
Z uwagi na inne warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 27f ustawy.
2. W ramach tzw. praw nabytych – wydatki  na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej 30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł (6% z 189.000 zł) – limit roczny art. 4 ust. 3 nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. – Dz.U. Nr 134, poz. 1509 Dotyczy kontynuacji odliczeń wydatków poniesionych na ten cel. Wydatki odliczane w ramach limitu odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych na własne cele mieszkaniowe, tj. w ramach limitu określonego w pkt 1 (czyli 35.910 zł) w okresie obowiązywania ustawy. Limit 11.340 zł odpowiada wydatkom w kwocie 37.800 zł. Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.
3. W ramach tzw. praw nabytych ? wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej
? wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej 
W wysokości udokumentowanej dowodami stwierdzającymi ich poniesienie
 
Art. 27e ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 11 nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588).
 
Dotyczy wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r. Uwaga:
Nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy, dokonanym po dniu 31 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 27d ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. i art. 12 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588), podatnik który w terminie od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia złożenia zeznania podatkowego za rok 2006, nie później jednak niż do upływu terminu określonego dla złożenia tego zeznania, dokonał wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zmniejszyć podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 (PIT-37 i PIT-36), o kwotę dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, wykazanego w zeznaniu. Kwotę zmniejszenia zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , , , , , , , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.