Limity ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2006.


Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi
I. Odliczenia od dochodu
1. Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie

Art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2006 r.
2. Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa Do 2.280 zł – limit roczny Art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy j.w.
3. Utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 2, psa przewodnika Do 2.280 zł – limit roczny

Art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy j.w.
4. Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne Do 2.280 zł – limit roczny

Art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy j.w.
5. Darowizny na cele:
a)   określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele,
b)            kultu religijnego
W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy Łączne odliczenie w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu; darowizna nie może być przekazana m.in. na rzecz osoby fizycznej (art. 26 ust. 5 ustawy);
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie została opublikowana w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873.
Uwaga:
w zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.
Pozostałe warunki zostały określone w art. 26 ust. 7 ustawy.
6. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą
W wysokości dokonanej darowizny Przepisy ustaw o stosunku Państwa do poszczególnych związków wyznaniowych Wymagane pokwitowanie odbioru darowizny oraz
w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.
Uwaga:
w zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.
Pozostałe warunki zostały określone w art. 26 ust. 7 ustawy w związku z ust. 6d.
7. Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika Do wysokości 760 zł rocznie Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy Wydatki muszą być udokumentowane fakturą.
8. Wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:
1) budową budynku mieszkalnego, albo
2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.
Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej
189.000 zł.
Art. 26b ustawy Z uwagi na liczne warunki określające zasady korzystania z tej ulgi wskazanym jest zapoznanie się z treścią art. 26b ustawy
9. Wydatki poniesione przez podatnika na działalność klubów sportowych mających osobowość prawną i licencję sportową, skupiających co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów. W wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu Art. 26d ustawy
10 Wydatki poniesione przez  podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na nabycie nowych technologii W wysokości ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5, 6 i 8 ustawy.
Wydatki odlicza się od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy
Art. 26c ustawy

 

II. Odliczenia od podatku
1. W ramach tzw. praw nabytych – wydatki  na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej 30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł
(6% z 189.000 zł) – limit roczny
art. 4 ust. 3 nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. – Dz.U. Nr 134, poz. 1509 Dotyczy kontynuacji odliczeń wydatków poniesionych na ten cel. Wydatki odliczane w ramach limitu odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych na własne cele mieszkaniowe, tj. w ramach limitu określonego w pkt 1 (czyli 35.910 zł) w okresie obowiązywania ustawy. Limit 11.340 zł odpowiada wydatkom w kwocie 37.800 zł.
Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.
Podatnicy mogą odliczać wydatki poniesione do upływu terminu systematycznego oszczędzania wynikającego z umowy na ostatni dzień 2001 r.
2. Wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe, która zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawarła umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenie społeczne tej osoby zatrudnionej w ramach ww. umowy  W wysokości poniesionych wydatków na opłacenie z własnych środków składek Art. 27e ustawy Odliczenie przysługuje po każdym okresie 12 miesięcy nieprzerwanego trwania umowy.
Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że zawarta umowa aktywizacyjna została zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, a fakt jej zawarcia został potwierdzony oświadczeniem.
Wydatki muszą być udokumentowane dowodami stwierdzającymi ich poniesienie.

 

UWAGA:
Na podstawie art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik, który w terminie od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia roku podatkowego oraz od dnia 1 stycznia do dnia złożenia zeznania za rok podatkowy, nie później jednak niż do upływu terminu określonego dla złożenia tego zeznania, dokonał wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, może zmniejszyć podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1, o kwotę dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, wykazanego w zeznaniu. Kwotę zmniejszenia zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół.
W zeznaniu podatkowym składanym za 2006 r., podatnicy mogą zmniejszać podatek o wpłaty dokonywane od dnia 1 maja 2006 r. do dnia złożenia zeznania za 2006 r., nie dłużej jednak niż do dnia upływu terminu przewidzianego dla złożenia zeznania podatkowego (zgodnie z art. 12 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy).

RYCZAŁTOWCY
Zgodnie z przepisami:
–         art. 11 i art. 14b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.),
–         art. 6 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958),
–         art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509)
podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wymienione w tabeli ulgi (z wyjątkiem odliczeń z poz. 9 i 10) mogą odliczać od przychodu lub ryczałtu, o ile nie zostały odliczone od dochodu czy podatku dochodowego opłacanego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy mogą dokonać zmniejszenia ryczałtu, wynikającego z zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, o kwotę dokonanej wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, jednak nie więcej niż o kwotę stanowiącą 1% ryczałtu należnego, wykazanego w zeznaniu. Kwotę zmniejszenia zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół. W zeznaniu podatkowym składanym za 2006 r., podatnicy mogą zmniejszać ryczałt o wpłaty dokonywane od dnia 1 lutego 2006 r. do dnia złożenia zeznania za 2006 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 stycznia 2007 r.

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , , , , , , , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.