Limity ulg i odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych 2005.

Wypełnianie PITów – kontakt.

 
 Rodzaj ulgi
 Wysokość ulgi
Podstawa
Uwagi
I. Odliczenia od dochodu 
1.
Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista
Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie

  

Art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy
Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2005 r.
2.
Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
Do 2.280 zł – limit roczny
Art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy
j.w.
3.
Utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 2, psa przewodnika
Do 2.280 zł – limit roczny

  

Art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy
j.w.
4.
Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
Do 2.280 zł – limit roczny

  

Art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy
j.w.
5.
Darowizny na cele:
a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele,
b) kultu religijnego
W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy
Łączne odliczenie w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu; darowizna nie może być przekazana m.in. na rzecz osoby fizycznej (art. 26 ust. 5 ustawy);
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie została opublikowana w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873.
 
 

 

 

 

Uwaga:

w zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz określić obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

 

 

6
Wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:
1) budową budynku mieszkalnego, albo
2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo 

4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

  

Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej
189.000 zł.
Art. 26b ustawy
Z uwagi na liczne warunki określające zasady korzystania z tej ulgi wskazanym jest zapoznanie się z treścią art. 26b ustawy
7
Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika
Do wysokości 760 zł rocznie
Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy
Wydatki muszą być udokumentowane fakturą.
II. Odliczenia od podatku
1.
W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej
30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł

(6% z 189.000 zł) – limit roczny
art. 4 ust. 3 nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. – Dz.U. Nr 134, poz. 1509
Dotyczy kontynuacji odliczeń wydatków poniesionych na ten cel. Wydatki odliczane w ramach limitu odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych na własne cele mieszkaniowe, tj. w ramach limitu określonego w pkt 1 (czyli 35.910 zł) w okresie obowiązywania ustawy. Limit 11.340 zł odpowiada wydatkom w kwocie 37.800 zł.
Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.
Podatnicy mogą odliczać wydatki poniesione do upływu terminu systematycznego oszczędzania wynikającego z umowy na ostatni dzień 2001 r.
2.
Wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej
Limit trzyletni na lata 2003-2005: 19% poniesionych wydatków, nie więcej niż 5.670 zł -budynek mieszkalny (3% x 189.000 zł)
4.725 zł – lokal mieszkalny (2,5% x 189.000 zł).
Minimalny wydatek uprawniający do ulgi – 567 zł w okresie trzech lat (0,3% x 189.000 zł)
art. 27a ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1956)
Dokumentowanie: fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej dowodem wpłaty
3.
Wydatki na remont i modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych
945 zł (189.000 zł x 0,5%)
art. 27a ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1956)
Podwyższa limit ulgi remontowej. Odpowiada wydatkom w wysokości 4.973,68 zł. Dokumentowanie: fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej.

Na podstawie art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) podatnik, który w terminie od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia roku podatkowego oraz od dnia 1 stycznia do dnia złożenia zeznania za rok podatkowy, nie później jednak niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia tego zeznania, dokonał wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, może zmniejszyć podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1, o kwotę dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, wykazanego w zeznaniu. Kwotę zmniejszenia zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół. W zeznaniu podatkowym składanym za 2005 r., podatnicy mogą zmniejszać podatek o wpłaty dokonywane od dnia 1 maja 2005 r. do dnia złożenia zeznania za 2005 r., nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2006 r.
 
RYCZAŁTOWCY

 

Zgodnie z przepisami:
  • art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.),
  • art. 6 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958),
  • art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509)

    podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wymienione w tabeli ulgi mogą odliczać od przychodu lub ryczałtu, o ile nie zostały odliczone od dochodu czy podatku dochodowego opłacanego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Natomiast zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy mogą dokonać zmniejszenia ryczałtu, wynikającego z zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, o kwotę dokonanej wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, jednak nie więcej niż o kwotę stanowiącą 1% ryczałtu należnego, wykazanego w zeznaniu. Kwotę zmniejszenia zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół. W zeznaniu podatkowym składanym za 2005 r., podatnicy mogą zmniejszać ryczałt o wpłaty dokonywane od dnia 1 lutego 2005 r. do dnia złożenia zeznania za 2005 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 stycznia 2006 r.

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , , , , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.