Limity ulg i odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych 2004

Odliczenia od dochodu – 2004 rok

Lp Rodzaj wydatku Limit odliczeń
1 Wydatki poniesione przez podatnika z tytułu kontynuacji po 1.01.1997 r. inwestycji polegającej na:
– zakupie gruntu lub odpłatnym przeniesieniu prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego 189.000 zł
– budowie budynku mieszkalnego,
– nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne,
– przebudowie strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowowybudowanym budynku mieszkalnym do dnia jego zasiedlenia.
2 Wydatki na cele rehabilitacyjne ponoszone przez podatnika będącego osoba niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne m.in.:
– opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II gr. inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I gr. inwalidztwa, 2280 zł
– utrzymanie przez osoby niewidome I lub II gr. inwalidztwa psa przewodnika, 2280 zł
– używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II gr. inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II gr. inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, 2280 zł
– zakup leków (jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo), wydatki w części przekraczającej miesięcznie 100 zł
-pozostałe wydatki. w wysokości faktycznie poniesionej
3 Darowizny przekazane na cele:
– określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego w sferze działań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż
350 zł
– kultu religijnego.
4 Wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi po 1.01.2002 r. na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych związanych z:
– budową budynku mieszkalnego, odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza
189.000 zł
– wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowowybudowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku,
– zakupem nowowybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
– nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

 

Odliczenia od podatku – 2004 rok

Lp Rodzaj wydatku Limit odliczeń
1 Duża ulga mieszkaniowa (rozpoczęta przed 01.01.2002 r.). W ramach kontynuacji odliczeniu podlegają wydatki (ponoszone do dnia 31.12.2004 r.) na:
– zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego 19% wydatków na zakup gruntu o pow. 350 m2
– budowę budynku mieszkalnego, 19% wydatków nie więcej niż 35.910 zł
– wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej
– zakup nowowybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej
– nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne
– przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowowybudowanym budynku mieszkalnym do dnia jego zasiedlenia
– systematyczne gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową 30% wydatków nie więcej niż 11.340 zł
2 Remont i modernizacja:
– budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej 19% wydatków nie więcej niż 5.670 zł
– lokalu mieszkalnego 19% wydatków nie więcej niż 4.725 zł
zwiększenie limitu w związku z wydatkami na remont i modernizację instalacji gazowej 945 zł
minimalny wydatek jaki trzeba ponieść aby nabyć prawo do korzystania z ulgi 567 zł

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , , , , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.