Limity ulg i odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych 2002. 

 
Rodzaj ulgi
Wysokość ulgi
Podstawa
Uwagi
I. Odliczenia od dochodu
1. Wydatki na zakup przez osoby niepełnosprawne leków, których stosowanie stwierdził lekarz specjalista Nadwyżka wydatków ponad 152 zł miesięcznie (20% najniższego wynagrodzenia za grudzień 2001 r.) Art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy Ulga w ramach odliczeń z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2002 r.
2. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa Do 2.280 zł (trzykrotność najniższego wynagrodzenia za grudzień 2001 r.) – limit roczny Art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy j.w.
3. Utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 2 , psa przewodnika do 2.280 zł – limit roczny
(j.w.)
Art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy j.w.
4. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rechabilitacyjne do 2.280 zł – limit roczny
(j.w.)
Art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy j.w.
5. W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na kontynuację budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem co najmniej 5 lokali mieszkalnych na wynajem Do 189.000 zł x liczba budowanych mieszkań – limit w okresie obowiązywania ustawy Art. 7 ust. 27 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o p.d.o.f. (Dz.U. Nr 104, poz. 1104 oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27.12.2001 r. (M.P. Nr 47, poz. 784) Dotyczy kontynuacji wydatków na budowę mieszkalnego budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na wynajem, poniesionych przed 1 stycznia 2001 r. Dokumentowanie: fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej.

 

 
Rodzaj ulgi
Wysokość ulgi
Podstawa
Uwagi
II. Odliczenia od podatku
1. W ramach tzw. praw nabytych – wydatki inwestycyjne na własne cele mieszkaniowe (tzw. „duża ulga budowlana”) 19% poniesionych wydatków nie więcej niż 35.910 zł (19% x 189.000 zł) – limit w okresie obowiązywania ustawy art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz.U. Nr 134, poz. 1509 Dotyczy kontynuacji odliczeń wydatków poniesionych na te cele związanych z daną inwestycją rozpoczętą przed dniem1 stycznia 2002 r.
– poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Dokumentowanie: fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej; wkład do spółdzielni mieszkaniowej – dowód wpłaty.
2. W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej 30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł
(6% z 189.000 zł) – limit roczny
art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz.U. Nr 134, poz. 1509 Dotyczy kontynuacji odliczeń wydatków poniesionych na ten cel. Wydatki odliczane w ramach limitu odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych na własne cele mieszkaniowe t.j. w ramach limitu określonego w pkt 1 (czyli 35.910 zł) w okresie obowiązywania ustawy. Limit 11.340 zł odpowiada wydatkom w kwocie 37.800 zł.
Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, jak również na zasadach wynikających z umowy zawartej z bankiem przed tym dniem.
3. Wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej Limit trzyletni na lata 2000-2002: 19% poniesionych wydatków, nie więcej niż 4.620 zł -budynek mieszkalny (3% x 154.000 zł)
3.850 zł – lokal mieszkalny (2,5% x 154.000 zł).
Minimalny wydatek uprawniający do ulgi – 462 zł w okresie trzech lat (0,3% x 154.000 zł)
art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz.U. Nr 134, poz. 1509 Dokumentowanie: fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej dowodem wpłaty
4. Wydatki na remont i modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych 770 zł (154.000 zł x 0,5%) j.w. Podwyższa limit ulgi remontowej. Odpowiada wydatkom w wysokości 4.052,63 zł. Dokumentowanie: fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej.
5. Wydatki na dojazdy dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, położonych poza miejscowością stałego lub czasowego zamieszkania dziecka 19% faktycznie poniesionych wydatków Art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Dokumentowanie: imienne bilety okresowe na dojazdy środkami transportu autobusowego, kolejowego lub promowego.
6. Wydatki na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą 19% faktycznie poniesionych wydatków nie więcej niż 433,20 zł (19% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższego wynagrodzenia za grudzień 2001 r. czyli 19% z 2.280 zł) – limit roczny Art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy Odpowiada wydatkom w kwocie 2.280 zł.
Zakres przedmiotowy: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 27.12.2001 r (Dz.U. Nr 155, poz.1812). Dokumentowanie: fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej.
7. Wydatki na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika 19% faktycznie poniesionych wydatków nie więcej niż 433,20 zł (19% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższego wynagrodzenia za grudzień 2001 r. czyli 19% z 2.280 zł) – limit roczny Art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Odpowiada wydatkom w kwocie 2.280 zł. Dokumentowanie: dowód poniesienia wydatku.
8. Wydatki na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych 19% faktycznie poniesionych wydatków nie więcej niż 760 zł (nie więcej, niż najniższe wynagrodzenia za grudzień 2001 r.) – limit roczny Art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Odpowiada wydatkom w kwocie 4.000 zł. Dokumentowanie: dowód poniesienia wydatku.

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , , , , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.