W 2009 r. działalność gospodarczą prowadziło w Polsce 1666,1 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób 1, co oznacza spadek w stosunku do 2008 r. o 6,4%. W grupie tej 1555,7 tys. stanowiły jednostki należące do osób fizycznych, zaś 91,1 tys. – osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

 Największy odsetek zbiorowości mikro-przedsiębiorstw stanowiły jednostki handlowe (29,2%),budowlane (13,1%), prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną (10,7%) oraz przemysłową (9,6%).

W 2009 r. liczba pracujących w najmniejszych przedsiębiorstwach wyniosła 3526,8 tys. osób (spadek o 4,2% w stosunku do 2008 r.), w tym dla 2836,6 tys. osób było to główne miejsce pracy (spadek o 3,7%). Podobnie jak w latach ubiegłych, spośród wszystkich pracujących w mikro-przedsiębiorstwach najwięcej osób związanych było z działalnością: handlową i naprawą pojazdów samochodowych (33,0%), budowlaną (13,6%) i przemysłową (12,1%). Z ogólnej liczby pracujących w mikro-przedsiębiorstwach, 88,5% pracowało w podmiotach osób fizycznych, a 11,5% w przedsiębiorstwach osób prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

W 2009 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego wyniosło 1806,2 zł wobec 1614,0 zł w 2008 r.W podmiotach osób fizycznych ukształtowało się ono na poziomie 1571,7 zł, dla jednostek osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – 2806,9 zł.Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się informacją i komunikacją (2741,4 zł)orazw przedsiębiorstwach związanych z obsługą rynku nieruchomości(2629,4 zł),natomiast najniższe – w działalności związanej z leśnictwem i rybactwem (1465,5 zł).

W 2009 r. w najmniejszych przedsiębiorstwach przychody z prowadzonej działalności wyniosły 738,2 mld zł, co w odniesieniu do 2008 r. stanowiło wzrost o 4,2%.Przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową i naprawę pojazdów samochodowych wypracowały prawie połowę (46,2%) przychodów mikro-przedsiębiorstw, jednostki budowlane – 11,8%, a przemysłowe – 7,9%. W 2009 r. przeciętne przychody na jednego pracującego wyniosły 209,3 tys. zł (dla porównania w 2008 r. – 192,3 tys. zł) i były najwyższe w jednostkach prowadzących działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości (547,3 tys. zł), a najniższe – w działalności związanej z zakwaterowaniem i gastronomią (76,3 tys. zł) oraz w pozostałej działalności usługowej (48,8 tys. zł). W przeliczeniu na jeden zakład przychody wyniosły od 83,5 tys. zł w pozostałej działalności usługowej i 125,1 tys. zł w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej do 1194,7 tys. zł w działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości.

W 2009 r. najmniejsze przedsiębiorstwa poniosły koszty w wysokości 651,3 mld zł (w 2009 r. – 609,8 mld zł), co przeliczając na jeden zakład daje przeciętnie kwotę 390,9 tys. zł, natomiast w przeliczeniu na jednego pracującego – 184,7 tys. zł.

Relacja między ponoszonymi przez przedsiębiorstwa kosztami, a osiąganymi przychodami wzrosła o 2 punkty procentowe kształtując się w 2009 r. przeciętnie na poziomie 88,2%. Najwyższy udział kosztów w przychodach wykazały przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z kulturą i rekreacją (100%), a także prowadzące działalność związaną z zakwaterowaniem i gastronomią (95,7%) oraz handlem i naprawą pojazdów samochodowych (94,1%), natomiast najniższy ? jednostki zajmujące się opieką zdrowotną i pomocą społeczną (55,8%) oraz leśnictwem i rybactwem (63,3%).

W 2009 r. nakłady inwestycyjne ogółem poniesione przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do  9 osób wyniosły 22237,1 mln zł (w 2008 r. – 19650,4 mln zł) , w tym nakłady na nowe środki trwałe i modernizację istniejących  – 18387,4 mln zł. Z nakładów ogółem na budynki przeznaczono 10246,0 mln zł (46,1%) ogółu nakładów poniesionych przez najmniejsze podmioty, środki transportu – 6107,2 mln zł (27,5%), maszyny ? 4204,1 mln zł (18,9%), a na zakup gruntu -1679,8 mln zł (7,6%).

W układzie terytorialnym najwięcej mikro-przedsiębiorstw prowadziło działalność na terenie województwa mazowieckiego (16,5% całej zbiorowości), śląskiego (11,9%) i wielkopolskiego (10,2%), najmniej w województwach opolskim (2,2%) oraz podlaskim (2,4%).

Największą liczbę mikro-przedsiębiorstw przypadającą na 1000 mieszkańców odnotowano w województwach: zachodniopomorskim, mazowieckim i wielkopolskim (odpowiednio: 54, 53 i 50 firm na 1000 mieszkańców), natomiast najmniejszą w województwach podkarpackim i lubelskim (30 i 33 firmy na 1000 mieszkańców).

W województwie mazowieckim pracowało 16,3% łącznej liczby pracujących w mikro-przedsiębiorstwach, a w śląskim – 12,8%. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców liczba pracujących w najmniejszych podmiotach kształtowała się w przedziale od 64 osób w województwie podkarpackim do 110 w mazowieckim.

Najwyższe przychody na jeden zakład osiągnęły przedsiębiorstwa działające na terenie województw: lubuskiego – 730,7 tys. zł, podlaskiego – 638,5 tys. zł  oraz mazowieckiego – 605,9 tys. zł, najniższe w województwach: – warmińsko-mazurskim – 304,6 tys. zł, kujawsko-pomorskim – 353,4 tys. zł i łódzkim – 357,2 tys. zł. Duże dysproporcje obserwujemy także w poziomie uzyskiwanych przychodów w przeliczeniu na jednego pracującego: kształtowały się one od 148,6 tys. zł w warmińsko-mazurskim do 349,4 tys. zł w województwie lubuskim.


1 Informację opracowano na podstawie reprezentacyjnego badania działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2009 r., realizowanego na formularzu SP-3.

Badaniem są obejmowane podmioty prowadzące działalność należącą do sekcji od A do S wg PKD 2007 z wyłączeniem podmiotów prowadzących następujące rodzaje działalności: uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo włączając działalność usługową (dział 01 sekcji A); ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (dział 65 sekcji K); administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (sekcja O); szkoły wyższe (klasa 85.42 B sekcji P); samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (z sekcji Q); działalność organizacji członkowskich (dział 94 sekcji S); gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (sekcja T); organizacje i zespoły eksterytorialne (sekcja U).

Źródło: GUS

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , , , ,

Jeden komentarz do “Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2009 r.”

  1. Harlem Shake komentuje:

    Posiadasz własną markę i masz obowiązek sam się zajmować księgowością? A kiedy wiadomo polskie prawo leży w dużym stopniu złożone, dodatkowo cyklicznie pojawiają się nieznane ustawy, nad którymi mocno nadążyć. Tym samym na rzecz niektórych przedsiębiorców prowadzenie księgowości mieści się nie lada wyzwaniem ? jeśli najlepszym rozwiązaniem mieści się zatrudnienie księgowej. Bowiem jedynie taka jednostka dla przykładu księgowa Łódź będzie w stanie ciągle nadzorować wydatki ponoszone na materiały zasadne do wytwarzania materiałów, oraz weryfikować zapotrzebowanie na wytworzone umiejętna. Poprzez prowadzenia księgowości wolno stwierdzić, jednakowoż dana marka odnosi zyski, azali posiada możliwość tonie w długach a także sobie nie radzi na sferze usług. Toteż usługi księgowe są znamiennie przydatne na rzecz każdego przedsiębiorcy ? bądź to masowej stowarzyszenia, azali też szczupłego przedsiębiorstwa. Z pewnością nawiązanie kooperacji przyczyni się do usprawnienia systemy finansowego czynności oszczędnej. Powinien uwydatnić, że księgowa Łódź proponuje identyczne usługi na przykład biuro rachunkowe, toteż mamy rękojmię, iż nasze finanse powierzamy w dodatnie oraz profesjonalne ręce. W skład działalności, jakie przeprowadza księgowa, wchodzi również dokonywanie rozliczeń przepracowanych godzin ? to na ich bazie dokonuje szybkich obliczeń wynagrodzenia za przepracowany sezon. Absolutnie księgowość okazuje się być widocznie relewantna nawet w najmniejszej przedsiębiorstwie, dlatego warto zdecydować się na współdziałanie z profesjonalną jednostką, którą jest księgowa Łódź. To ona będzie uprawiać takie zadania między innymi prowadzenie książki dochodów i rozchodów, odprowadzenie składek na ubezpieczenia emerytalne a także lecznicze, i rozliczanie się z fiskusem ? a w jaki sposób wiadomo takie działalności mogą przywieść sporo komplikacji jednostkom, które to nie odgrywają jakiejkolwiek bądź mądrości w niniejszym rejonie. W stopniu daleko idącym zdecydowanie się na posługi księgowe to gwarancja ochrony finansów konkretnej firmy, bowiem księgowa Łódź jak w zegarku kontroluje koszty bezzwłoczne na utrzymanie firmy. Do jej zajęć zaliczane są również takie czynności jak przeglądanie bilansów przedsiębiorstwa, gdyż gwarantuje to przedsiębiorcom na udzielenie odpowiedzi na zasadnicze dla ich działania pytania, które to bezspornie zagwarantują uzyskanie przewag, które płyną z deklarowanych inwestycji. Zatem jej usługę jest wskazana jak również na pewno obejmuje z sobą szereg licznych zalet. Na końcu powinniśmy się liczyć z tym, iż uchybienie w obliczeniach może się zakończyć na rzecz nas tym, iż będziemy musieli złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym ? niewątpliwie będziemy się musieli wyklarować z danej niedopatrzenia. Jednak notorycznie popełniane braki zakończą się w dużej mierze gorszymi skutkami prawnymi dla nas. Skutkiem tego prowadzenie księgowości warto zlecić wykwalifikowanej osobie, a bez żadnych wątpliwości unikniesz kłopotliwych dla cię sprawie w przyszłości. Postaraj się znaleźć taką księgową, która swą produkcję wykonuje wytrwale oraz zapałem, słowem zwyczajnie lubi własną wytwórczość. Jak masz pewność, że jest na bieżąco wraz z wszystkimi zmianami w ustawach podatkowych i własną robotę przeprowadza uważnie, kompetentnie i z największą pieczołowitością o szczegół. Niech na rzecz niej księgowość będzie namiętnością, a gdy stopień jej usług będzie znamiennie wysoki.

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.