Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (skrótowo i poprzednio – ewidencja działalności gospodarczej, oficjalny skrót CEIDG) – prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej – kontakt.

Ewidencja ma działać od 1 lipca 2011 r. na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807). Umożliwi bezpłatny dostęp do informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie. Wpisy do ewidencji są dokonywane zdalnie poprzez system teleinformatyczny prowadzony przez Ministra Gospodarki lub tradycyjnie za pośrednictwem urzędu gminy wybranego przez wnioskującego o wpis przedsiębiorcę.

Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych była wprowadzona przez ustawę o działalności gospodarczej z 1988 r. (tzw. ustawa Wilczka Dz.U. z 1989 r. Nr 41, poz. 324, ministra przemysłu w rządzie Mieczysława Rakowskiego) i była prowadzona jako jawna przez właściwe dla miejsca prowadzenia działalności urzędy samorządowe.

Dane podlegające wpisowi do systemu CEIDG

1) firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
2) data urodzenia przedsiębiorcy
3) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
5) informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
6) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
7) adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG;
8) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
9) określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
10) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
11) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek;
12) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG (ustanowienie pełnomocnika będzie możliwe od 1 stycznia 2012 r.);
13) informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
14) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki;
15) informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;
16) informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
17) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.
18) informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;
19) informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;
20) informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.