Archiwum wpisów na temat: ‘Podatek rolny’

Podatek rolny 2007

Autor: Usługi księgowe łódź

MINISTERSTWO FINANSÓW – wyjaśnia


Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:

  • właściciel,
  • posiadacz samoistny,
  • użytkownik wieczysty,
  • w niektórych przypadkach posiadacz zależny gruntów (gdy grunty stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych).

Czytaj więcej o podatku rolnym 2007 …

Podobne wpisy księgowe

Podatek rolny 2006

Autor: Usługi księgowe łódź

Stawki podatku rolnego

  • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta – od 1 ha przeliczeniowego gruntów
  •  dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta – od 1 ha gruntów

obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. wyniosła 27, 88 zł za 1 q).
Czytaj więcej o podatku rolnym 2006 …

Podobne wpisy księgowe