Archiwum wpisów na temat: ‘Firma’

Limit płatności gotówkowych 2017W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 780), od 1 stycznia 2017 r. zmniejszy się limit kwotowy płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami. Od tego dnia przedsiębiorcy będą zobowiązani dokonywać transakcji i przyjmować płatności związane z wykonywaną działalnością za pośrednictwem rachunku płatniczego w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł (obecnie limit ten wynosi 15 000 euro). Nowy limit dotyczy także transakcji w walutach obcych, które będą przeliczane na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Czytaj więcej o limicie płatności gotówkowych …

Podobne wpisy księgowe

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Autor: Usługi księgowe łódź

Opłaty za korzystanie ze środowiska – zobowiązanie podatkowe ustalone na podstawie ustawy:

  • z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
  • z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 ze zmianami
  • z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 – tekst jednolity, ze zmianami

Czytaj więcej o opłacie za korzystanie ze środowiska …

Podobne wpisy księgowe

Ministerstwo Finansów informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zostały opublikowane założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Mają one usprawnić, ujednolicić oraz uprościć obowiązujące procedury dotyczące ewidencji i identyfikacji podatników i płatników poprzez:

Czytaj więcej o uproszczonych zasadach ewidencji i identyfikacji podatkowej …

Podobne wpisy księgowe

Spółka cywilna

Autor: Usługi księgowe łódź

Spółka cywilna (s.c.), także spółka prawa cywilnego – jeden z rodzajów umów znanych polskiemu prawu cywilnemu. W odróżnieniu od spółek prawa handlowego spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie stanowi jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jak spółki osobowe, lecz jest konstrukcją regulowaną przez prawo zobowiązań (art. 860-875 Kodeksu cywilnego).

Czytaj więcej o spółce cywilnej …

Podobne wpisy księgowe

Spółka jawna

Autor: Usługi księgowe łódź

Spółka jawna – osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i niebędąca inną spółką handlową. Spółka jawna ma ułomną osobowość prawną. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Czytaj więcej o spółce jawnej …

Podobne wpisy księgowe