Biuro rachunkowe Konstantynów Łódzki

Autor: Usługi księgowe łódź

Biuro rachunkowe w Konstantynowie Łódzkim usługi księgoweKonstantynów Łódzki – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, położone nad rzeką Ner, wchodzi w skład aglomeracji łódzkiej. Według danych z 9 października 2011 miasto liczyło 17 377 mieszkańców. Konstantynów Łódzki leży na Wysoczyźnie Łaskiej, nad Nerem, na wysokości około 165 – 172 m n.p.m. i graniczy: od wschodu z Łodzią, od południa z gminą Pabianice, od zachodu z gminą Lutomiersk, a od północy z gminą Aleksandrów Łódzki. Konstantynów jest gminą o charakterze miejskim z terenami upraw rolnych dawnych wsi Niesięcin, Rszew i Rszewek. Miasto blisko sąsiaduje ze stolicą województwa.


Biuro rachunkowe w Konstantynowie Łódzkim – kontakt.

Biuro rachunkowe Konstantynów Łódzki usługi księgowe

Łódzka

Miejscowość została założona w 1821 na gruntach wsi Żabice Wielkie jako prywatna osada fabryczna Mikołaja Krzywca-Okołowicza, przeznaczona dla przybywających z Niemiec sukienników i płócienników. W 1830 Konstantynów otrzymał prawa miejskie , by utracić je w 1870 i odzyskać w 1924. W 1939 Konstantynów został wcielony do Rzeszy Niemieckiej. Rządy hitlerowskie przyniosły wymordowanie niemal całej ludności żydowskiej miasta, liczącej przed wojną ponad 1300 osób. Urodził się tu ks. Gustaw Manitius (1880-1940), polski duchowny luterański.

Według stanu na dzień 31.12.2000 r. w Konstantynowie Łódzkim w systemie REGON zarejestrowanych było 1346 podmiotów gospodarczych, z czego większość (około 88%) stanowią firmy produkcyjno-handlowo-usługowe. W okresie ostatnich czterech lat ogólna liczba  podmiotów gospodarczych oscylowała wokół liczby czterystu.

Usługi księgowe Konstantynów Łódzki biuro rachunkowe

Jana Pawła II

W ostatnich kilkunastu latach nastąpił rozwój inwestycyjny gminy. Budynek nowego liceum to pierwsza wielka inwestycja. Potem była pływalnia i nowoczesna ciepłownia. Dzisiaj realizuje się podłączenie do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Konstantynów od lat wyróżnia się najniższymi w województwie stawkami podatków uchwalanych przez władze samorządowe. W rankingu obejmującym wszystkie 42 miasta woj. łódzkiego, podsumowującym dynamikę zmian w latach 1992 – 1997 Konstantynów uplasował się razem z kilkoma innymi miastami na czele tej klasyfikacji. Działalność gospodarczą prowadzi tu blisko 1500 podmiotów. Jest to ośrodek przemysłowo-usługowy z rozwiniętym przemysłem: włókienniczym, odzieżowym, drzewnym, spożywczym. W mieście funkcjonuje pięć oddziałów banków. Jest tu wiele obiektów sportowych, w tym nowoczesna kryta pływalnia, dwa ORLIKi i ośrodek rekreacyjny nad stawami.

Miejscowość została założona w 1821 na gruntach wsi Żabice Wielkie jako prywatna osada fabryczna Mikołaja Krzywca-Okołowicza, przeznaczona dla przybywających z Niemiec sukienników i płócienników. Nazwę Konstantynów otrzymała w 1824.

W 1830 Konstantynów otrzymał prawa miejskie. Utracił je w 1870 i uzyskał ponownie w 1924.

W końcu 1939 Konstantynów został wcielony do Rzeszy Niemieckiej (prowincja Kraj Warty), a nowe władze zaplanowały usunięcie z miasta ludności polskiej i żydowskiej i pełną jego germanizację. Wraz z włączeniem w obszar Rzeszy nazwę miasta zaadaptowano do języka niemieckiego jako Konstantinow. W maju 1943 miejscowość otrzymała nową nazwę Tuchingen[4], która pozostała oficjalną do końca okupacji (18 I 1945).

5 stycznia 1940, w 4-piętrowej fabryce włókienniczej K. Steinerta i braci Schweikert przy ulicy Łódzkiej 27, Niemcy utworzyli obóz przesiedleńczy (Durchgangslager Konstantinow) dla ludności polskiej. Życie straciło tam ok. 1200 więźniów, pochowanych na miejscowym cmentarzu, w specjalnie wydzielonej kwaterze. Przez ten obóz przeszła też grupa łódzkich księży aresztowanych w dniach 5-7 października 1941, podczas dużej akcji represyjnej skierowanej przeciwko łódzkiemu kościołowi. Obóz uległ likwidacji 16 sierpnia 1943, a w jego miejsce utworzono obóz dla dzieci i młodzieży białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej, uznanych za nadające się do zgermanizowania (Ost Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Tuchingen). Pierwszy transport tych dzieci w liczbie 1200 został przywieziony w kwietniu 1944 roku. W tej roli obóz funkcjonował do końca okupacji niemieckiej w Konstantynowie (18 I 1945). Tuż przed jej końcem załoga obozu zbiegła. Pozostałe w obozie dzieci zostały 12 kwietnia 1945 odwiezione do Rosji. O istnieniu tego obozu przypomina obelisk ustawiony przed byłym jego budynkiem.

Rządy hitlerowskie przyniosły wymordowanie niemal całej ludności żydowskiej miasta, liczącej przed wojną ponad 1300 osób. W Konstantynowie nie ma dziś żadnych materialnych śladów obecności społeczności żydowskiej i jej wpływu na historię miasta. Cmentarz, na którym pochowano wielu znamienitych obywateli Konstantynowa od zakończenia wojny jest całkowicie zapomniany. Rosną na nim drzewa, nie ma żadnych nagrobków ani innej formy upamiętnienia. Wśród potomków żydowskich obywateli miasta, którzy ocaleli z pożogi holokaustu powstała inicjatywa, której celem jest odzyskanie ocalałych macew i stosowne upamiętnienie miejsca cmentarza. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie domowej projektu Inicjatywa upamiętnienia Cmentarza Żydowskiego.

Burmistrzowie Konstantynowa

 • 1832–1834 – Klemens Trzciński
 • 1834–1837 – Ignacy Zieleniewski
 • 1837–1845 – Antoni Świątecki
 • 1845–1855 – Antoni Szczepkowski (zawieszony w czynnościach od 1850 r.)
 • 1850–1855 – Jan Giergielewicz
 • 1855 – Leopold Kamiński
 • 1855–1857 – Bolesław Czapliński
 • 1857–1868 – Wawrzyniec Majewski
 • 1868–1870 – Leopold Gniwiński
 • 1870–1924 – brak – Konstantynów jest wsią w gminie Rszew
 • 1924 – Marcin Doliwka
 • 1924–1930 – Franciszek Gryzel
 • 1930–1934 – Władysław Dolecki
 • 1934–1935 – Antoni Rydlewicz
 • 1935–1936 – Władysław Dolecki
 • 1936–1939 – Adam Sztajnbis
 • 1939–1940 – Gustaw Stamm
 • 1940–1945 – Hanz Langlotz

W części miejscowości Rszew działało Państwowe Gospodarstwo Rolne „Rszew” w Konstantynowie Łódzkim. W 1994 przekształcone w Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Rszew. W 1995 przekształcone w spółkę pn. Zarodowa Ferma Kur Rszew Sp. z o.o.

Baza produkcji rolniczej, tj. użytki rolne zajmują 1,820 ha powierzchni, co stanowi 66,8% powierzchni ogólnej miasta.

Miasto ma warunki przyrodnicze lepsze od przeciętnych w powiecie pabianickim, ale gorsze niż w województwie łódzkim i w kraju. Z informacji podawanych przez Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wynika, że ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej charakteryzujący całokształt warunków przyrodniczo-glebowych, mający wpływ na wielkość produkcji rolnej wynosi dla Konstantynowa Łódzkiego 61 i jest on wyższy od średniego wskaźnika w powiecie pabianickim, o 2,1, ale gorszy o 1,4 w województwie łódzkim i o 5,6 w kraju.

W Konstantynowie Łódzkim, gleby bardzo dobre i dobre (II-IVb) stanowią 73,8%, a gleby słabe (V-VI) 26,2%. Ponadto procentowy udział gleb dobrych (II-IV) w mieście Konstantynów jest wyższy od średniego udziału tych gleb w powiecie, w województwie i kraju.

Z ogólnej liczby mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego (17 608 osób), liczba osób związanych z rolnictwem (w tym osoby zamieszkujące wspólnie z właścicielami gospodarstw i działek rolnych) wynosi ok. 2,7 tys., co stanowi ok. 15%.

W latach 1997–2000 w Konstantynowie Łódzkim, podobnie jak w całym województwie łódzkim, liczba osób bezrobotnych uległa znacznemu zwiększeniu. W roku 2000 oficjalna stopa bezrobocia w powiecie pabianickim wyniosła ok. 17% i była wyższa od średniej stopy bezrobocia w województwie łódzkim, która wynosiła 16,1%. Udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym w województwie łódzkim wynosił w 2000 r. 12,9%, w Konstantynowie Łódzkim 12,6%. Według danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Konstantynowie Łódzkim w latach 1997-2000 zwiększyła się o ponad 80%.

Na terenie Konstantynowa Łódzkiego funkcjonują 3 przedszkola, do których w roku szkolnym 1999/2000 uczęszczało 275 dzieci, co stanowi ok. 26% z ogólnej liczbie 1057 dzieci urodzonych w okresie od 1.01.1994 do 31.12.2000 r. Oprócz tego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych znalazło opiekę 160 dzieci.

Po reformie oświatowej w Konstantynowie Łódzkim działają 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum i 1 liceum ogólnokształcące oraz jedna szkoła specjalna. Działają liczne organizacje obywatelskie: Konstantynowskie Porozumienie Samorządowe, Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców, Stowarzyszenie Handlowców Kupiec, Konstantynowski Klub Współpraca.

Konstantynów to znaczący ośrodek kultury. Od blisko stu lat istnieją: Konstantynowskie Stowarzyszenie Śpiewaczo-Dramatyczne im. Fryderyka Chopina i Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”. Staraniem Miejskiego Ośrodka Kultury od kilku lat funkcjonuje Galeria Sztuki „CDN”. Jest Biblioteka Miejska dla Dorosłych i Biblioteka Miejska dla Dzieci.

W 1989 roku powstało wydawnictwo prasowe. Dzisiaj drukuje też książki. Od pięciu lat oficyna ta edytuje ponadto czasopisma w internecie. W mieście drukiem ukazuje się kilka lokalnych gazet. „Wiadomości – 43bis” (od 1989 r.) to najstarszy w województwie i jeden z najstarszych tytułów w kraju. Nazwa pochodzi od linii tramwajowej 43bis łączącej miasto z Łodzią.

Ze wschodu na zachód biegnie przez miasto droga wojewódzka nr 710 z linią tramwajową (nr 9 i 43), liniami autobusowymi i mikrobusowymi. Łączy ona Konstantynów z całą zamieszkaną przez około milion mieszkańców aglomeracją. Z północy na południe przebiega droga krajowa nr 71 będąca obwodnicą dla Łodzi. Pomiędzy miastami aglomeracji istnieje również silna więź powiązań gospodarczych i społecznych. Atrakcją Konstantynowa jest bliskość portu lotniczego na Lublinku.

Na obszarze Konstantynowa Łódzkiego sieć dróg publicznych obejmuje:

 • Drogę krajową nr 71 – Stryków – Zgierz – Konstantynów Łódzki – Pabianice – Rzgów. Jej długość w granicach miasta wynosi 4,6 km,
 • Drogę wojewódzką nr 710 – Łódź – Konstantynów Łódzki – Szadek – Warta – Błaszki. Jej długość w granicach miasta wynosi 8,8 km,
 • Drogi powiatowe – nr 24185, 24186, 24187, 24500. Ich łączna długość (w granicach miasta) wynosi 8,7 km,
 • Drogi gminne – dł. 75,3 km, w tym 32 km (ok. 42%) o nawierzchni utwardzonej, a pozostałe 43,3 km o nawierzchni gruntowej.

Na drogach gminnych (miejskich) znajduje się 7 mostów o łącznej długości 73,8 m i powierzchni 524 m². Znajdują się one w następujących ulicach: Bechcice, Łąkowa, Kościelna, Polna, Cegielniana, Browarna, Krótka, Dąbrowska.

Teren Konstantynowa Łódzkiego obsługiwany jest w zakresie powszechnych usług telekomunikacyjnych przez Telekomunikację Polską SA. Telekomunikacja Polska zapewnia na obszarze miasta wszystkie podstawowe usługi telekomunikacyjne. Istnieje możliwość uruchomienia usług ISDN, jak również podłączenia do internetu. Konstantynów Łódzki objęty jest również działalnością operatorów sieci telefonii komórkowej: T-Mobile, Plus i Orange.

Miasto Konstantynów Łódzki zasilane jest w energię elektryczną z krajowego systemu elektroenergetycznego poprzez główny punkt zasilający (GPZ) 110/15 kV „Konstantynów”. Sieć rozdzielczą stanowią linie napowietrzne i kablowe 15 kV zasilające odbiorców, za pośrednictwem stacji wnętrzowych i słupowych 15/0,4 kV. Eksploatacją sieci elektroenergetycznej zajmuje się Łódzki Zakład Energetyczny SA – Rejon Energetyczny w Pabianicach będący częścią PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o.

Zaopatrzenie Konstantynowa Łódzkiego w gaz ziemny realizowane jest za pomocą gazociągu wysokiego ciśnienia średnicy 300 mm za pośrednictwem 3 stacji redukcyjnych I0, o wydajności 1500 m³/h zlokalizowanej przy ul. Łódzkiej. Z gazu sieciowego korzysta około 76% mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego.

Miasto posiada zbiorowy system zaopatrzenia w wodę oparty na zasobach wód podziemnych. Ujęcie wody zlokalizowane jest w Ignacewie. Woda pochodzi z 3 studni głębinowych o głębokości 100 m (pokłady górnokredowe). Łączna wydajność eksploatacyjna ujęcia wynosi 420 m³/h. Długość sieci wodociągowej magistralnej w końcu 2000 r. wynosiła 15 km. Liczba przyłączy (31.12.2000) – 3101 szt.

Na obszarze miasta istnieje sieć kanalizacji sanitarnej rozdzielczej i ogólnospławnej. Kanalizacja ogólnospławna, to część starych kanałów o długości ok. 6,0 km. Siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzane są nieoczyszczone ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. W roku 2000 odprowadzono 493,2 tys. m³ ścieków.

Miasto Konstantynów Łódzki nie posiada własnych miejsc składowania odpadów komunalnych. Wykorzystywane są w tym celu składowiska w Łaskowicach i na Lublinku. Usługi w zakresie wywozu odpadów wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. Średniomiesięczna ilość odpadów wywożonych na składowiska wynosi ok. 1000 m³.

W Konstantynowie swoją siedzibę ma założony w 1950 roku Włókniarz Konstantynów Łódzki, skupiający na tę chwilę trzy sekcje (piłka nożna, piłka ręczna, podnoszenie ciężarów). Prócz niego w mieście działają także dwa Uczniowskie Kluby Sportowe – Piątka (pływanie) oraz Lider (siatkówka).

Według rejestru zabytków NID na listę zabytków wpisany jest kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. św. Józefa Robotnika, ul. Jana Pawła II 31, 1834, 1896, 1921-23, nr rej.: A/116 z 6.10.2011.

Kościoły i związki wyznaniowe:

 • Parafia św. Józefa Robotnika w Konstantynowie Łódzkim
 • Parafia Miłosierdzia Bożego w Konstantynowie Łódzkim
 • Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Konstantynowie Łódzkim
 • Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Konstantynowie Łódzkim
 • Kaplica Sióstr Św. Rodziny
 • Kościół Zielonoświątkowy (zbór w Konstantynowie Łódzkim)
 • Świadkowie Jehowy (dwa zbory z Salą Królestwa)

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , , , , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.